NAŠE ČINNOST

Sociální činnost - od 1. 9. 2020

Představení služby Sociální rehabilitace - Human Brno

 • Na jakých principech služba funguje a jaký přínos má pro cílovou skupinu?

Základním cílem služby je podpořit klienta v jeho samostatnosti. A to v maximální možné míře. Jednotlivé kroky mají vést ke zmenšování závislosti na užívání služby. Klient se postupně etabluje do intaktní společnosti a v životě je schopen samostatně fungovat. Povinností pracovníka je respektovat realitu klienta a nikterak ji nepřesahovat: bere klienta, takové jaký je i v kontextu s jeho životními zkušenostmi, zvyky, prostředím a lidmi, kterého ho obklopují, především potom jeho nejbližší. Pracovník respektuje přání klienta a pracuje primárně se zakázkou, se kterou se na něj klient obrací. V případě, že se objeví skutečnost, která zásadně brání v realizaci zakázky, pracovník klienta s touto skutečností seznámí a to přiměřeným způsobem. Ke změně zakázky může dojít jen tehdy, kdy klient se změnou souhlasí. Pracovník SR se řídí Etickým kodexem sociálního pracovníka HUMAN BRNO (standard č.1b)

Sociální pracovník dále nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje a následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb, tj. nezužují podporu pouze na jednu či několik oblastí běžného života uživatele (např. jen na podporu při hledání zaměstnání, nebo pouze na podporu ve zvládání domácnosti). Zdroj: https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/, více o poskytované službě: zde

základní informace:

název služby: Sociální rehabilitace - Human Brno 

místo: Společenské centrum Brno – sever, Okružní 21, 638 00, Brno 

na výše uvedené adrese je poskytovaná ambulantní forma služby, terénní forma služby je  poskytovaná na dohodnutém místě nebo v přirozeném prostředí klienta (domácnosti).

terénní forma služby (mimo kancelář, na smluveném místě) úterý 14:00 - 16:00

ambulantní forma služby (provoz kanceláře)  středa 15:00 - 17:00

Kontakty:

Bc. Michal Ptáček, tel. 773 087 500,

e-mail: michal@humanbrno.cz, predseda@humanbrno.cz (spolková činnost)

vedoucí sociální služby, sociální pracovník, předseda spolku

Mgr. Alice Marková,

e-mail: alice@humanbrno.cz

psycholožka, další odborný pracovník, členka spolku 

Druhy poskytovaných sociálních služeb:

 • Sociální rehabilitace
 • Sociální poradenství – základní
 • Věková kategorie:
 • dorost ( 16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)
 • Cílová skupina:
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením

Volnočasové aktivity

Přehled aktivit které bychom chtěli zapracovat do naší spolkové činnosti, nebo alespoň o nich v tuto chvíli uvažujeme:

 • Cykloturistika

Cykloturistika je jedna ze společensky nejvyhledávanějších outdoorových aktivit. Provozování cykloturistiky je především ve městě moderní trend a známkou zdravého životního stylu. Snažíme se tuto aktivitu pomoci zprostředkovat, co nejširší škále osob se zdravotním postižením a to tak, že využíváme široké spektrum sportovně – kompenzačních pomůcek, jako jsou např. handbiky, tříkolky, koloběžky a jiné. A to díky spolupráci s partnerskými institucemi. Kromě individuálních či skupinových vyjížděk pořádáme v rámci činnosti spolku expediční výpravy.

 • Turistika

Turistika je v naších končinách naprostý historicky daný fenomén. V naší organizaci se týká všech, nejenom pěších. S využitím různých sportovně – kompenzačních pomůcek s námi může vyrazit prakticky každý. Pro pohyb na vozíku v terénu se například využívá přídavné kolečko tzn. víla. Vedle toho v naší výbavě naleznete turistické hole, ano i my praktikujeme Nordic walking. A proč? Při chůzi s holemi a správné technice, zapojujete 90% všech svalů v těle, tím se zvyšuje i spalování energie. Nordic walking také výrazně pomáhá od bolesti zad a kloubů. Nabízíme individuální a skupinové aktivity a pořádáme v rámci činnosti spolku expediční výpravy. Další outdoorové aktivity realizované ve spolupráci s partnerskými institucemi:

Další outdoorové aktivity realizované ve spolupráci s partnerskými institucemi:

 • Vodní turistika

Sjíždění řeky je pro řadu lidí obrovskou vášní. Nepřeberné množství zážitků, proměnlivé přírody a to vše namíchané někdy s pořádnou dávkou adrenalinu… I takový prožitek chceme, nabídnou respektive zprostředkovat našim klientům. Zatím ne úplně vlastními silami, ale díky spolupráci s institucemi, které se podobnými aktivitami dlouhodobě zabývají a mající ve svých řadách zkušené vodáky. I pro tuto aktivitu existují aplikované sportovně kompenzační pomůcky, takže i člověk s omezenou hybností si může s chutí zapádlovat. Nabízíme individuální a skupinové aktivity a pořádáme v rámci činnosti spolku expediční výpravy.

 • Lyžování

Hlavní zimní outdoorovou aktivitou je bezpochyby sjezdové lyžování. Může se mu věnovat prakticky kdokoliv, tedy i člověk se zdravotním postižením. A to díky dostupnému vybavení. Člověk s pohybovým omezením může pro jízdu využít tzn. vajíčko což je vlastně takový sjezdový bob na lyži, odborně pojmenováno monoski. Vedle dostupného vybavení existuje již řada vhodných sjezdovek pro lyžování osob se zdravotním postižením = s upravenými lanovkami. Tuto aktivitu mají v režii zkušení instruktoři z řad partnerských institucí. Nabízíme individuální a skupinové aktivity a pořádáme v rámci činnosti spolku expediční výpravy.

 • Via Ferrata a horolezectví

Jedna z nejvíce se rozšiřujících outdoorových aktivit vůbec. Činnost, při které mnozí překonávají dříve nemyslitelné věci. Aktivita, při níž se odbourává strach a posiluje schopnost zvládat překážky – cesta zpět je totiž mnohdy obtížnější. Zážitek ze zvládnutí této výzvy je potom o to silnější. Pro tuto aktivitu využíváme zkušené průvodce, opět ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Nabízíme individuální a skupinové aktivity a pořádáme v rámci činnosti spolku expediční výpravy.

 • Jiné volnočasové aktivity (realizujeme svépomoci nebo zprostředkovaně):

posilovna, běh, bruslení, plavání, rugby na vozících, workout cvičení

Klubové aktivity

Jedná se o aktivity, které se od volnočasových aktivit liší tím, že mají klubový a soutěžní charakter. Naší snahou bude tvořit vlastní oddíly a přihlašovat se do klubových soutěží.

 • Stiga hokej

Jde o nejkvalitnější hokeje, které oproti většině konkurence umožňují opravdu technickou hru na stole, který ledacos vydrží. Hrací plocha je vyrobena z tvrzeného plastu. Ten je svými vlastnostmi dobře přizpůsoben potřebám hry – je odolný vůči častému a nestejnoměrnému namáhání. Také puk je vyroben speciální technologií. Ta umožňuje snadné klouzání po ploše a využívání odrazů od mantinelů hrací plochy. Hrací figurky mají kovové figurky, které umožňují výborně kontrolovat puk a provádět přesné a tvrdé střely. zdroj zde

 • Pétanque

Pétanque (koulená) je francouzská společenská hra pro dvě 1–3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink. zdroj zde

 • Boccia a iBoccia

Boccia [bočča] je sport podobný francouzské pétanque určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na rehabilitační či elektrický vozík. Původně byla zamýšlena jako hra pro lidi postižené dětskou obrnou, v dnešní době ji však provozují i sportovci s jinými vážnými poruchami hybnosti. iBoccia je totožný sport, který ale mohou hrát absolutně zdraví, společně s hráči s handicapem. zdroj zde a zde

 • Curling

Curling pro vozíčkáře je určen pro jednotlivce, kteří nejsou schopni chodit nebo jen s velkými obtížemi*. To zahrnuje hráče se závažným poškozením funkce dolních končetin / chůze, jako je poškození páteře, dětská mozková obrna, roztroušená skleróza nebo amputace nohou, kteří používají sportovní vozík.

Curling na invalidním vozíku je smíšená disciplína týmu, což znamená, že každý tým musí být složen z hráček žen a mužů. Dodání kamenů může být usnadněno použitím speciálních holí* a nedochází k zametání. Jedná se o paralympijskou disciplínu, zdroj zde *překlad člena spolku

 • Další zájmové aktivity:

stolní fotbal, stolní tenis, deskové hry

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členství ve spolku je výhodné především pro ty, kteří se chtějí zapojit do zájmových či sportovních aktivit (viz. naše činnost). Samozřejmě jsou vítáni i ti, kteří by se na rozvoji našeho spolku chtěli podílet jiným způsobem. Členem spolku může být osoba starší 15 let a členství ve spolku je zdarma. Dále k členství uvádíme (znění stanov):

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku HB se může stát osoba starší 15 let, která se ztotožňuje s posláním a s činností tohoto spolku.  
 2. Členství vzniká schválením podané přihlášky výborem a zaplacením členského příspěvku. K potvrzení o přijetí člen obdrží členský průkaz.
 3. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.  
 4. Z rozhodnutí výboru může být občan či právnická osoba přijata za čestného člena. Čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky a nemá aktivní ani pasivní volební právo.
 5. Členství zaniká vystoupením, úmrtím člena nebo jeho vyloučením na základě rozhodnutí výboru z důvodu neplnění členských povinností.

Čl. V

Práva a povinnosti člena

 1. Člen má právo
 2. zúčastňovat se veškerého života spolku a podílet se na všech výhodách a službách, které spolek poskytuje,
 3. vyjadřovat se k činnosti spolku, podávat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 4. volit a být volen do orgánů spolku, volit předsedu spolku a být volen do orgánů organizací, jichž je spolek členem.
 • Člen je povinen
 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. podílet se podle svých možností a schopností na činnosti HB a na plnění svěřených úkolů ve prospěch organizace a jejich členů.
 • Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. VI

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: Přidělené evidenční číslo, jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu, telefonické kontakty, e-mailový kontakt a datum přijetí za člena spolku.
 • Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí předseda. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů spolku ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 • Předseda je povinen vydat ve lhůtě 30 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. Výpis se může týkat jen údajů o členovi, který o něj žádá.
 • Seznam členů spolku je neveřejný.

PROFILY

  

Mgr. Alice Marková/e-mail: alice@humanbrno.cz/trenérka a konzultantka/poradenství pro OZP, sportovní a klubové aktivity/osobní bio

 

Bc. Michal Ptáček/předseda/e-mail: predseda@humanbrno.cz/trenér a konzultant/poradenství pro OZP, sportovní a klubové aktivity

© Copyright humanbrno.cz